Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

 

Dessa villkor (Användarvillkoren) och andra villkor som Grannensskafferi i vissa fall tillhandahåller en användare särskilt reglerar användningen av Grannensskafferi och bolagets tjänster (Tjänsterna).

 

Genom användning av Tjänsterna godkänner du Användarvillkoren och förbinder dig därigenom att följa dem.

 

Det är alltid annonsörens ansvar att samtliga gällande lagar och regler följs och det är annonsören som är personligen ansvarig för innehållet i annonsen. Användare kan inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en råvara är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Grannensskafferis webbplats.

 

Den som enbart producerar primärprodukter, till exempel har biodling, fiskar eller plockar bär och svamp i skogen, för eget bruk omfattas inte av bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen.

 

En privatperson kan också̊ några enstaka gånger per år och i begränsad omfattning sälja produkter, till exempel på̊ torget, till grannar eller släktingar, utan att vara registrerad som primärproducent. De livsmedel som säljs eller ges bort måste dock alltid vara säkra för konsumenten och eventuell märkning och information får inte vilseleda. Innan annonsören lägger ut en annons måste annonsören vara säker på att gällande lagar och regler från bland annat livsmedelsverket följs och det är annonsörens uppgift att säkerställa det. Fler råd och tips hittas på livsmedelsverket.se.

 

Det är inte tillåtet att själv slakta, stycka och leverera kött från större husdjur som gris, nöt, kalv, får, lamm eller struts direkt till konsument eller lokal detaljhandel. Det är inte heller tillåtet att sälja t.ex. ett avlivat helt lamm eller gris. För sådan verksamhet gäller krav enligt hygienförordningen, vilket ställer krav på en godkänd anläggning. Däremot är det tillåtet att förmedla kött från sådana djur. Det finns emellertid en möjlighet att skicka sådana djur till ett godkänt slakteri för att sedan ta tillbaka färdigstyckat och förpackat kött från egna djur. Köttet får sedan levereras till konsumenter från en registrerad detaljhandelsanläggning, till exempel en gårdsbutik, eller genom att transportera ut förbeställda köttlådor direkt från slakteri till konsument.

 

Kött från vildsvin och björn måste vara trikin-testat och veterinärbesiktat innan försäljning och intyg måste finnas vid försäljning.

 

Ansvar

 

Grannensskafferi har till uppgift att förmedla kontakten mellan köpare och säljare och står utanför affärstransaktionen. Därmed står Grannensskafferi alltid utanför affären och har ingen kännedom om detaljer i affärsuppgörelsen. Grannensskafferi har varken juridisk rätt eller möjlighet att ta parti för någon av parterna i affärsuppgörelsen. Köpare och säljare kan inte förutsätta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en vara är gällande och tillåten endast på den grunden att det sker på webbplatsen.

 

Grannensskafferi har inget ansvar för brister, felaktigheter eller inte uppfyllda åtaganden i något som helst avseende. Grannensskafferi ansvarar inte för felaktig information i annonstexten.

 

Störning av driften av Grannensskafferis webbplats kan förekomma på grund av faktorer utanför Grannensskafferis kontroll. Grannensskafferi garanterar inte webbplatsens funktion och/eller oavbruten eller säker tillgång till dess varor och tjänster. Grannensskafferi kan inte hållas ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst eventuell annonskostnad. Som användare åtar du dig att hålla Grannensskafferi skadeslöst för det fall att tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller för att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

 

Regler för annonsering

 

Det är inte tillåtet att annonsera ut orealistiska erbjudanden. Grannensskafferi har rätt att neka eller avbryta publicering av vad Grannensskafferi anser är orealistiska erbjudanden.

 

Annonsören frånsäger sig ångerrätten i samband med betalning på grund av att tjänsten påbörjas omedelbart efter genomförd betalning. Det betyder att annonsören accepterar att ångerrätten upphör när betalning har skett.

 

Kategorisering: Annonsen ska placeras i den kategori som bäst beskriver varan. Annonsen flyttas annars till rätt kategori när den granskas.

 

Grannensskafferis tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när varan som utannonserats har sålts. Eftersom Grannesskafferi vill minimera antalet inaktuella annonser på webbplatsen tas en annons bort av Grannensskafferi efter två månader från publiceringsdagen.

 

Grannesskafferi förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Grannensskafferi principer och anda. Grannensskafferi förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler och annonsen efter ändringen kan publiceras.

 

Grannensskafferi kan när som helst utan annonsörens medgivande återkalla annonsen och övrigt innehåll upplagt på webbplatsen. Grannensskafferi bär inget ansvar för annonsens innehåll, utan innehållet är annonsören personligen ensam ansvarig för. Annonsens innebörd, innehåll och sammanhang samt annat material och information med koppling till enskild annons ligger således utanför Grannesskafferis ansvar.

 

Grannensskafferi förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren.

 

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning på Grannensskafferi. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar.

 

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar behöver en privatperson som huvudregel inte ta upp i den årliga deklarationen om den totala vinsten understiger
50 000 SEK. Vid regelbunden försäljning ska dock inkomsten redovisas i deklarationen oavsett om den erhållna inkomsten varit stor eller liten. Inkomsterna redovisa som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos skatterverket.se.

 

Grannensskafferi förbehåller sig rätten att när som helst, utan särskilt meddelande att ändra föreliggande Användarvillkor.

 

Grannensskafferis ”Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som anges i Användarvillkoren.

 

Grannensskafferis ”Företagsannonser” är till för företag. Grannensskafferis förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

 

Juridiska personer

 

Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms. Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

 

Marknadsföring

 

All marknadsföring ska enligt marknadsföringslagen överensstämma med god marknadsföringssed.

 

Det är förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till detta på förhand. Vidare är också förbjudet att bedriva telefonförsäljning mot personer som tydligt har motsatt sig detta.

 

Bilder och filmer ska vara relevanta för varan som utannonseras och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, url:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser.

 

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder.

 

Förutsättningar för att använda Tjänsterna

 

För att ingå avtal om Tjänsterna måste användaren vara 18 år eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Grannensskafferi tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Den som registrerar ett företag som användare intygar också att behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor föreligger.

 

Personuppgifter

 

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter, namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

 

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om relaterade tjänster.

När du lägger in en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Grannensskafferi använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör, samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, Skatteverket m.fl.

 

Tillämplig lag och tvistelösning

 

Svensk lag ska gälla avseende dessa Användarvillkor och tvister ska lösas i svensk domstol.